Đừng Lạm Ngôn

 

Thường ngày, bạn lăng xăng từ công việc này qua công việc khác, nếu có ai hỏi bạn rằng, tại sao bạn lăng xăng lắm vậy, thì bạn liền trả lời với họ rằng, là bạn đang hộ đạo, đang truyền đạo, đang phục vụ đạo.

Nhưng bạn có biết rằng, bạn trả lời như vậy là lạm ngôn không?

Vì nếu đạo mà bạn hộ được, bạn phục vụ được, bạn truyền được, thì đó là đạo của bạn, chứ đâu là đạo của đạo.

Bạn có đạo của bạn, tôi có đạo của tôi, người khác có đạo của họ, thì bạn thử nghĩ xem, giữa trần gian này có biết bao nhiêu thứ đạo, và rồi mọi người trong trần gian này, liệu còn có đường đi nữa không.

Nếu bạn biết rằng, thể của đạo là không đục, không trong, không tăng, không giảm, không cấu, không tịnh, không sinh, không diệt, không thường, không đoạn, không lai, không khứ, không đồng nhất, không dị biệt, không năng hộ, không sở hộ, không năng truyền, không sở truyền, không năng phục, không sở phục mà nó vắng lặng, rỗng suốt, soi chiếu thường nhiên.

Dụng của đạo thì vô lượng, vô biên, đa thù, vạn biệt. Và tướng của đạo là vô tướng, là tịch diệt tướng, là nhất thế tướng, thì bạn chỉ lặng lẽ mà làm, thuận theo, mà sống, chứ đâu bạn có lạm dụng ngôn từ như vậy!

Bạn có biết không? Đức Phật chỉ nói rằng: Ngài là Bậc kiến đạo, tức là Bậc thấy rõ đạo. Ngài là Bậc tu đạo, tức là Bậc thực hành đạo. Ngài là Bậc ngộ đạo, tức là Bậc giác ngộ đạo và Ngài là Bậc chứng đạo, tức là bậc sống hoàn toàn thể nhập với đạo.

Đạo là vậy, thế thì liệu bạn có hộ đạo được không hay đạo đang hộ bạn? Liệu bạn có truyền đạo được không, hay đạo đang truyền cho bạn, và liệu bạn có phục vụ đạo được không, hay đạo đang phục vụ cho bạn?

Vậy bạn hãy cẩn thận nhé, đừng lạm ngôn!

Thích Thái Hòa

Trích từ thuviencophap.org

Để lại phản hồi...

*